• Начало »
  • Академични издания »
  • За сложните конструкции в детската реч. Модел на онтогенезата на сложното изречение в българския език – Венера Матеева-Байчева

За сложните конструкции в детската реч. Модел на онтогенезата на сложното изречение в българския език – Венера Матеева-Байчева

Настоящото издание е дисертационен труд, защитен през юни 2013 г. от Венера Матеева-Байчева, пред научно жури в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тя предлага изследователски наблюдения върху етапите, през които минават българските деца до формиране на завършени умения за перцепция и продукция на сложни изречения, и върху особеностите на овладяването на различните типове сложни изречения.

Появата на сложните конструкции в детската реч не е спонтанна, а резултат от натрупване на знания за езиковата и извънезиковата действителност. Те бележат достигане на когнитивно развитие, което позволява вербално изграждане на сложна картина на света, в която езиково се изразяват последователни и взаимнозависими действия в сравнително дълги изказвания. Анализът на данните за български език е направен на основата на две процедури – лонгитудно наблюдение на развитието на речта на деца и естествен експеримент за перцепция и продукция на реч.

В резултат на научното изследване е създаден модел на онтогенезата на сложното изречение в българския език, който визуализира обичайната стратегия за въвеждане в детската реч на координацията и субординацията на действия. Детският синтаксис на равнище сложно изречение е слабо изследвана област на онтогенезата, върху която тази работа дава интересни наблюдения.

Венера Матеева-Байчева завършва НГДЕК „Константин-Кирил Философ“ (2000 г.), българска филология (2005 г.) и получава магистърска степен по лингвистика (2007 г.) в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Защитава дисертация по психолингвистика (2013 г.). От 2014 г. е хоноруван асистент, а от 2015 г. – главен асистент в катедра „Български език като чужд“ във Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“. Участник е в конференции и научни форуми, автор е на научни статии, съавтор е на учебни помагала по български език и български език за чужденци. Интересите ѝ са в областта на психолингвистиката, приложната лингвистика, лексикологията, синтаксиса.

Худ. оформление: Виктория Видевска

Характеристики: Българска, първо издание / меки корици / 14х21 см / 296 стр. / година на издаване: 2020

18,00 лв. 9,00 лв.